รับตรง58 นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2558

รับตรง58 นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2558

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มกราคม – 26 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ
 • มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
 • (หน้า 2, 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • ประเภททุนส่วนตัว-ชายและหญิง 100 คน
 • (หน้า 2, 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 2, 11)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20