รับตรง58 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2558

รับตรง58 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2558

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มกราคม – 2 เมษายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีผลคะแนน GAT / PAT / O-NET
 • มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี
 • (หน้า 2, 10)

จำนวนรับ

 • ประเภททุนกองทัพบก-เพศหญิง 20 คน
 • ประเภททุนส่วนตัว
  • พลเรือนทั่วไป-เพศชาย 10 คน
  • พลเรือนทั่วไป-เพศหญิง 50 คน
  • ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก-เพศหญิง 5 คน
 • (หน้า 2, 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 3, 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์