รับตรง58 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2558

รับตรง58 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2558

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 29 เมษายน 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • ทุนเรียนดี
  • ทุนเรียนดีไสว-สนั่น
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.
   • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
  • ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.
   • เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
  • ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   • เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
   • มีกิจกรรมที่โดดเด่น จากการคัดเลือกโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ทุนสนับสนุนการศึกษา
  • ทุนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวส. จากโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากการคัดเลือกโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวส. จากโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นผู้คัดเลือก
  • ทุนตัวแทนจังหวัด
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส.
   • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
  • ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ
   • สำเร็จการศึกษาปวช. หรือปวส.
   • มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป
 • ทุนเสริมโอกาส
  • ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือปวส.
   • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
   • มีความจำเป็นทางการเงินเป็นอย่างยิ่ง
  • ทุนเสริมโอกาสข้าราชกา รเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส.
   • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
   • รับราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ทุนความสามารถพิเศษ
  • ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส.
   • มีเอกสารรับรองผลงานหรือการได้รับรางวัล
  • ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส.
   • เป็นศิลปินและสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่น
  • ทุนนักกีฬาดีเด่น
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส.
   • มีความสามารถด้านกีฬาเคยเป็นนักกีฬาระดับชาติ เยาวชนแห่งชาติ หรือเทียบเท่า โดยมีใบรับรองผลการแข่งขันประกอบการพิจารณา
  • ทุนความสามารถพิเศษอื่น
   • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส.
   • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
   • มีเอกสารรับรองผลงาน
 • ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. หรือปวส.
  • มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  • มีความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์หรือดนตรี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ จุดรับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

เว็บไซต์