รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2557 – 6 มีนาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • ดนตรีศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พลศึกษา
  • มวยไทยศึกษาและพลศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีโยธา
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เคมี
  • เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
  • สัตวศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การท่องเที่ยว
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • นิเทศศาสตร์
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช. / ปวส./ หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 1,510 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์