รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
   • สาธารณสุขชุมชน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
   • การจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • การประถมศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาไทย
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์
   • พละศึกษา
   • ดนตรีศึกษา
   • การสอนภาษาจีน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ศิลปะและการออกแบบ
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • ประวัติศาสตร์
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
   • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์