มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รับตรง58 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 12 มกราคม – 16 เมษายน 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
  • มีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง

จำนวนรับ

  • 120 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ อาคาร 37 ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รับตรง58 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2558

เว็บไซต์