รับตรง58 โควตาบุตรศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558

รับตรง58 โควตาบุตรศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตา บุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตร 4 – 5 ปี
  • คณะผลิตกรรมการเกษตร
   • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
   • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
   • เกษตรศาสตร์-อารักขาพืช
   • เกษตรศาสตร์-เกษตรเคมี
   • เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์
   • เกษตรศาสตร์-สหวิทยา-วิทยาการสมุนไพร
  • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
   • การประมง
  • คณะบริหารธุรกิจ
   • การตลาด
   • การบัญชี
   • การเงิน
   • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
   • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
   • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • คณะศิลปศาสตร์
   • นิเทศศาสตร์บูรณาการ
   • ภาษาอังกฤษ
  • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมเกษตร
   • วิศวกรรมอาหาร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
   • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เคมี
   • สถิติ
   • คณิตศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วัสดุศาสตร์
   • เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
   • รัฐศาสตร์
   • การบริหารท้องถิ่น
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • การประมง
   • การจัดการ
   • พัฒนาการท่องเที่ยว
   • รัฐศาสตร์
 • หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน
  • คณะผลิตกรรมการเกษตร
   • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
   • ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
   • สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก
   • สัตวศาสตร์-การผลิตสุกร
   • สัตวศาสตร์-โคนมและโคเนื้อ
  • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
   • การประมง
  • คณะบริหารธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การบัญชี
  • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
   • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
   • การประมง
   • การจัดการ
   • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00, 2.25 และ 2.50 ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น กรณีเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องผ่านการจดทะเบียนรับรองบุตรมาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันสมัคร
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์