TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

รับตรง58 เพิ่มเติม 5 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2558

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม 5 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาการประมง
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเท่านั้น กรณีเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องผ่านการจดทะเบียนรับรองบุตรมาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสมัคร
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7