รับตรง58 ความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ม.แม่โจ้ 2558

รับตรง58 ความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ม.แม่โจ้ 2558

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และ Vanung University (ไต้หวัน) 3 ปี หรือ Guangxi University of Foreign Languages (จีน) 3 ปี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 50 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์