รับตรง58 เพิ่มเติม 25 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558

รับตรง58 เพิ่มเติม 25 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 25 สาขาวิชา เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 1)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-เกษตรเคมี
  • เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • เกษตรศาสตร์-วิทยาการสมุนไพร
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • คณะศิลปศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์บูรณาการ
  • ภาษาอังกฤษ
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอาหาร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยีการยางและโพลิเมอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เคมี
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์
  • เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและสิ่งทอ
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • การบริหารท้องถิ่น
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 และ 2.75 ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์