รับตรง58 ภาคพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 ภาคพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบแรก 2 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2558
 • รอบสอง 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบ O-NET 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • ผู้สมัครในกลุ่มที่มีการยื่นคะแนน GAT/PAT คะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รอบแรก 20 คน
 • รอบ Admission 20 คน
 • รอบสอง 30 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์