รับตรง58 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

รับตรง58 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนวิทย์-คณิตหรือศิลป์-คำนวณ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาดังนี้
  • สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • สายการเรียนศิลป์-คำนวณ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคะแนนสอบวิชา GAT ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ (30 คะแนน)
 • มีคะแนนสอบวิชา PAT 1 ไม่ต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ (30 คะแนน)
 • เป็นทายาท บุตรหลานอย่างแท้จริง ของเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์