TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง58 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล-อํานาจเจริญ 2558

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • โควตาจังหวัดอำนาจเจริญ (เฉพาะผู้ที่ผ่านโครงการค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่องครั้งที่ 1 และ/หรือ ครั้งที่ 2
  • 20 คน
 • โควตากลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
  • 30 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอำนาจเจริญ
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5