รับตรง58 ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2558

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 มีนาคม 2558
 • (หน้า 25)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • พลศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • สังคมศึกษา
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • ฟิสิกส์
   • ชีววิทยา
   • เคมี
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สถิติประยุกต์
   • คหกรรมศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เคมี
   • ชีววิทยา
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปกรรม
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • รัฐศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ดนตรี
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาจีน
  • (หน้า 6)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • (หน้า 6)
 • คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • การออกแบบ-ออกแบบกราฟฟิก
   • การออกแบบ-ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อัญมณีศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
   • การท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การเงินการธนาคาร
   • การตลาด
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล
  • (หน้า 8)
 • คณะนิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การสื่อสารมวลชน
   • การสื่อสารบูรณาการ
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • ภูมิสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 9)
 • คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช. / ปวส. / หรือเทียบเท่า
  • บางคณะ/สาขาวิชากำหนดเกรดขั้นต่ำ
  • (หน้า 2)

  วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษาอาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
  • (หน้า 25)

  รับข่าวสารเพิ่มเติม

  เอกสารเพิ่มเติม

  เว็บไซต์

  ป้ายกำกับ: