TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง58 นศ.จากกลุ่มประเทศอาเซียน+3 คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน +3 คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้มีสัญชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 คือ กัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เป็นผู้มีความสามารถใช้ภาษาไทยได้ทั้งการฟังพูดอ่านเขียน
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMU-eTEGS
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 1 – 5 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7