รับตรง58 ประเภทคัดเลือกทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 2558

รับตรง58 ประเภทคัดเลือกทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 มกราคม – 17 เมษายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาคปกติ กำแพงเพชร
  • คณะครุศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ดนตรีศึกษา
   • สังคมศึกษา
   • พลศึกษา
   • ภาษาจีน
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • ภาษาไทย
   • การประถมศึกษา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • คณิตศาสตร์
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • เคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • การพัฒนาสังคม
   • ภาษาจีน
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
   • นิติศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • สารสนเทศภูมิศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • นิเทศศาสตร์
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • การตลาด
   • การเงินการธนาคาร
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
   • การบัญชี
   • เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
   • เทคโนโลยีพลังงาน
   • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ภาคปกติ แม่สอด
  • คณะครุศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • การประถมศึกษา
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
   • การบัญชี
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
 • (หน้า 4, 8)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลคะแนนทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่สาขาวิชากำหนด
 • บางคณะ/สาขาวิชา ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 • บางคณะ/สาขาวิชา ใช้คะแนน gat pat
 • (หน้า 3, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์