รับตรง58 โควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏกําแพงเพชร 2558

รับตรง58 โควตาเรียนดี ความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏกําแพงเพชร 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 23 มกราคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • ภาคปกติ กำแพงเพชร
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • เคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คณิตศาสตร์
  • คณะครุศาสตร์
   • การศึกษาปฐมวัย
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ดนตรีศึกษา
   • สังคมศึกษา
   • พลศึกษา
   • ภาษาจีน
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • ภาษาไทย
   • การประถมศึกษา
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • การพัฒนาสังคม
   • ภาษาจีน
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   • วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
   • นิติศาสตร์
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • สารสนเทศภูมิศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • นิเทศศาสตร์
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • การตลาด
   • การเงินการธนาคาร
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
   • บัญชี
   • เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
   • เทคโนโลยีพลังงาน
   • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ภาคปกติ แม่สอด
  • คณะครุศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • การประถมศึกษา
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • บัญชี
   • การจัดการทั่วไป
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
 • (หน้า 14, 17)

คุณสมบัติ

 • ประเภทเรียนดี
  • กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ตาก สุโขทัย และพิจิตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ตาก สุโขทัย และพิจิตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีหลักฐานที่แสดงถึงผลงานความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ เช่น ดนตรี ขับร้อง ศิลปะ นาฏศิลป์ ภาษา การเป็นผู้นำ กิจกรรมวิชาการ เป็นต้น
 • ประเภทความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
  • กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ตาก สุโขทัย และพิจิตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 • บางคณะ/สาขาวิชา ต้องใช้คะแนน GAT / PAT
 • (หน้า 12, 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์