รับตรง58 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-นานาชาติ มศว 2558

รับตรง58 การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-นานาชาติ มศว 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 มกราคม – 3 มีนาคม 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • เฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 – 11 หรือภาคเรียนที่ 1 ของเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 2.50 จะระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า หรือ
 • มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์