รับตรง58 นักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558

รับตรง58 นักกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 มกราคม – 3 มีนาคม 2558
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพลศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10 คน
   • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขศาสตร์ 1 คน
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 คน
   • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ผู้นำนันทนาการ 10 คน
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • พลศึกษา 15 คน
   • สุขศึกษา 1 คน
   • สุขศึกษาและพลศึกษา 3 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
   • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย 1 คน
   • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล 1 คน
   • ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง 1 คน
   • ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง 1 คน
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • นาฏศิลป์ 1 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กายภาพบำบัด 1 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตร 2 ภาษา
   • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 1 คน
   • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์ 1 คน
   • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 1 คน
  • นวัตกรรมการสื่อสาร 3 คน
  • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล 3 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 22 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
 • มีความสามารถด้านกีฬา ดังต่อไปนี้ คือ กรีฑา เซปักตะกร้อ เทควันโด ฟุตซอล ฟุตบอล บาสเกตบอล คาราเต้โด มวยสากลสมัครเล่น ยูโด เรือพาย ลีลาศ หรือกีฬาที่มีการแข่งขันหรือเคยทำการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 58 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์