รับตรง58 บัณฑิตสู่อาเซียน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว 2558

รับตรง58 บัณฑิตสู่อาเซียน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 มกราคม – 3 มีนาคม 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตร 2 ภาษา
   • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย 10 คน
   • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 10 คน
  • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล หลักสูตรสองภาษา 15 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1 – สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • TOEFL (Paper-based) — ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
   • TOEFL (Internet-based) — ไม่ต่ำกว่า 45 หรือ
   • TOEFL (Computer-based) — ไม่ต่ำกว่า 133 หรือ
   • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5
 • กลุ่มที่ 2 – สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
  • กรณีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกา – จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 – 12 ไม่ต่ำกว่า 2.5 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า
  • กรณีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ – จะต้องมีผลการสอบ IGCSE
  • ต้องสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 35 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์