รับตรง58 วิทยาศาสตร์สู่อาเซียน คณะเทคโนโลยีฯการเกษตร มศว 2558

รับตรง58 วิทยาศาสตร์สู่อาเซียน คณะเทคโนโลยีฯการเกษตร มศว 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 มกราคม – 3 มีนาคม 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตร 2 ภาษา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1 – สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • TOEFL (paper-based) — ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
   • TOEFL (Internet-based) — ไม่ต่ำกว่า 45 หรือ
   • TOEFL (Computer-based) — ไม่ต่ำกว่า 133 หรือ
   • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5
  • มีผลการเรียนรายวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • กลุ่มที่ 2 – สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
  • กรณีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกา – จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 – 12 ไม่ต่ำกว่า 2.5 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า C
  • กรณีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ – จะต้องมีผลการสอบ IGCSE ใน 3 รายวิชาคือชีววิทยา เคมี และคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า C
  • ต้องสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 5 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์