รับตรง58 ผู้พิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558

รับตรง58 ผู้พิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง โครงการผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 มกราคม – 3 มีนาคม 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม-หลักสูตร 2 ภาษา
   • วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
   • วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
   • วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
  • สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร-หลักสูตร 2 ภาษา
  • สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-หลักสูตร 2 ภาษา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้พิการทางการได้ยินสูญเสียการได้ยินระดับน้อย ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติและสามารถสื่อสารได้ อย่างไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 ใกล้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือ
  • เป็นผู้พิการทางสายตาเรือนลาง ต้องใช้เทคโนโลยีในการขยายจอภาพได้ดีและใช้คอมพิวเตอร์ได้ หรือ
  • เป็นผู้พิการทางการได้ยิน ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติและสามารถสื่อสารได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวัน
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 8 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์