รับตรง58 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2558

รับตรง58 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2558

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า )

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เป็นหญิงโสดอายุ 17 – 20 ปี
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 12 กิโลกรัม และไม่เกิน 65 กิโลกรัม
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีค่าดัชนีมวลกายไม่เกิน 25
 • มีผลการสอบ GAT / PAT / O-NET

จำนวนรับ

 • 60 ถึง 80 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน

รับตรง58 นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2558

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์