รับตรง58 นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ 2558

รับตรง58 นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ 2558

กองทัพเรือโดยโรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มกราคม – 5 มีนาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 • เป็นชายโสดที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 17 ปี
 • ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้
  • อายุ 15 ปี สูงไม่น้อยกว่า 157 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม
  • อายุ 16 ปี สูงไม่น้อยกว่า 159 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม
  • อายุ 17 ปี สูงไม่น้อยกว่า 161 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์