รับตรง58 คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2558

รับตรง58 คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 30 มกราคม 2558

คุณสมบัติ

 • โครงการรับนักศึกษา ผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
  • มีผลคะแนนในการสอบของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ GAT / PAT 1
  • มีหนังสือรับรองว่าเคยเป็นหัวหน้านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา หรือเคยเป็นหัวหน้านักเรียนของโรงเรียน หรือเคยได้รับรางวัลที่แสดงถึงความมีภาวะผู้นำในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ หรือเคยได้รับรางวัลการประกวดแผนธุรกิจหรือโครงการพาณิชย์ระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ
  • 10 คน
  • (หน้า 2)
 • โครงการรับนักศึกษา ทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
  • มีผลคะแนนในการสอบของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ GAT / PAT 1
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นทายาทโดยกำเนิดของสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับคณะและสมาคม
  • สายวิทย์ 5 คนสายศิลป์ 5 คน
  • (หน้า 5)
 • โครงการรับนักเรียน ผู้มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
  • มีผลคะแนนในการสอบของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ GAT / PAT 1
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.25
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นทายาทโดยกำเนิดของเจ้าของกิจการ ที่มีการจดทะเบียนการค้าและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • 5 คน
  • (หน้า 8)

จำนวนรับ

 • รวม 25 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์