รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่ 2 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่ 2 ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 มกราคม – 17 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ทรัพยากรเกษตร
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง-เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เคมีประยุกต์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   • การเงิน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 1,580 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์