รับตรง58 คณะวิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ (IUP) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง58 คณะวิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ (IUP) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (IUP) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 16 มกราคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • รูปแบบที่ 1
  • มีผลคะแนนทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • TOEFL (Internet-based) — 61 ขึ้นไป หรือ
   • CU-TEP — 61 ขึ้นไป
   • IELTS — 5.5 ขึ้นไป
  • มีผลคะแนนทดสอบ SAT หรือ SAT II ดังต่อไปนี้
   • Math Section — 600 ขึ้นไป และ
   • Critical Reading และ Math Section — รวมกันไม่ต่ำกว่า 1000
 • รูปแบบที่ 2
  • มีผลคะแนน GAT / PAT 1 / PAT 3

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) ชั้น 4 อาคาร 17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง58 คณะวิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ (IUP) ม.เกษตรศาสตร์ 2558

เว็บไซต์