รับตรง58 ทั่วประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558 (รอบ 2)

รับตรง58 ทั่วประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศไทย และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาต่างๆดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 8 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.25 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 4 หน่วยกิต
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 80 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์