รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-2558 (ครั้งที่ 4)

รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2557-2558 (ครั้งที่ 4)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) ประจำปีการศึกษา 2557-2558 (ครั้งที่ 4)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 – 20 มกราคม 2558
 • (หน้า )

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • การผลิตแอนิเมชั่น
  • การผลิตสื่อภาพยนตร์
  • การผลิตสื่อโทรทัศน์
  • สังคมศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • สาขาการเงิน
  • ระบบสารสนเทศ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การตลาด
  • การจัดการการบริการนานาชาติ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ฟิสิกส์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL (Internet-based) — ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IELTS (academic band) — ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือ
  • SAT1 (Critical Reading and Writing) — ตั้งแต่ 1100 คะแนนขึ้นไป

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์