รับตรง58 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 4 โครงการ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2558

รับตรง58 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 4 โครงการ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 4 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการลูกหลานชาวเรือ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
   (เกรดไม่น้อยกว่า 2.50)
   • กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ 3 คน
   • กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ 3 คน
   • กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง 2 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   (เกรดไม่น้อยกว่า 2.20)
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 5 คน
   • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 5 คน
 • (หน้า 2)

โครงการรับตรง

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
   (เกรดไม่น้อยกว่า 2.50)
   • กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ 15 คน
   • กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง 15 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   (เกรดไม่น้อยกว่า 2.20)
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 20 คน
   • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 10 คน
 • (หน้า 8)

โครงการช้างเผือก

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
   (เกรดไม่น้อยกว่า 3.00)
   • กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ 10 คน
   • กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ-ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ 10 คน
   • กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง 30 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   (เกรดไม่น้อยกว่า 3.00)
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 10 คน
   • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 20 คน
 • (หน้า 13)

โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • สาขาที่เปิดรับ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
   (เกรดไม่น้อยกว่า 2.50)
   • กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ 1 คน
   • กลุ่มวิชาวิศวกรรมนอกฝั่ง 2 คน
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
  • เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
 • (หน้า 19)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนการทดสอบ GAT / PAT ไม่เกิน 2 ปี
 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  • ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรือด้านอาชีวศึกษาสาขาอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
  • ศึกษาในสายวิทย์-คณิต หรือด้านอาชีวศึกษาสาขาอุตสาหกรรมในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกล ต่อเรือ อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
  • ศึกษาในสายวิทย์ (ทุกสาย) หรือด้านอาชีวศึกษาสายอุตสาหกรรมในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จะต้องเป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำได้ และรับเฉพาะเพศชายเท่านั้น

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย