รับตรง58 โควตา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย-นครศรีฯ 2558

รับตรง58 โควตา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย-นครศรีฯ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบโคตา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 30 มกราคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • กรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์