รับตรง58 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558

รับตรง58 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2558

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีและไม่เกิน 35 ปี
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 80 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์