รับตรง58 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2558

รับตรง58 นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2558

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • ทุนกองทัพอากาศ 36 คน
   • ทุนส่วนตัว 20 คน
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • เป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17 – 22 ปี
 • มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET (คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30)
 • (หน้า 6)

จำนวนรับ

 • 56 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นคะแนน
 • ทดสอบพิเศษ
 • สอมสัมภาษณ์
 • (หน้า 8, 15)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์