รับตรง58 นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2558

รับตรง58 นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2558

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มกราคม – 15 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก หลักสูตร 4 ปี
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
   • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมอากาศยาน
   • วิศวกรรมสรรพาวุธ
   • วิศวกรรมสำรวจ
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • เคมีประยุกต์ทางทหาร
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต
   • บริหารรัฐกิจ
   • บริหารทั่วไป
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีและไม่เกิน 17 ปี
 • เป็นชายโสด
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์