รับตรง58 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 วิทยาเขต 2558

รับตรง58 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 วิทยาเขต 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 4 วิทยาเขต เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 มกราคม – 2 มีนาคม 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี
  • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
   • เกษตรกลวิธาน
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิศวกรรมเกษตร
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การบริหารธุรกิจเกษตร
  • สถาบันเทคโนโลยีการบิน
   • การจัดการการบิน
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
  • (หน้า 30)
 • มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จันทบุรี
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
   • พืชศาสตร์
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • ประมง
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร-การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร-โลจิสติกส์อุตสาหกรรมอาหาร
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร-การจัดการธุรกิจอาหารและการตลาด
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์-อาหารและโภชนาการ
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์-สุขภาพและความงาม
   • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์-อุตสาหกรรมและพลังงานทดแทน
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • คณะเทคโนโลยีสังคม
   • เศรษฐศาสตร์
   • การจัดการ
   • ระบบสารสนเทศ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • บัญชีบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 47)
 • มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กรุงเทพมหานคร
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมก่อสร้าง
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมเคมี
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
   • ออกแบบอุตสาหกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • (หน้า 65)
 • มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร
  • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เศรษฐศาสตร์
   • การจัดการ-การจัดการทั่วไป
   • การตลาด-การบริหารการตลาด
   • การตลาด-การตลาดระหว่างประเทศ
   • ระบบสารสนเทศ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การบัญชี
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • คณะศิลปศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
   • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 85)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช. / ปวส.

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาเขตแต่ละวิทยาเขต
 • (หน้า 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์