รับตรง58 Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

รับตรง58 Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีฯ ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการ Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2.25
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์