รับตรง58 ปวส./ป.ตรี/ป.โท ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2558

รับตรง58 ปวส./ป.ตรี/ป.โท ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • มทร.ศรีวิชัย สงขลา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • วิทยาลัยรัตภูมิ
 • มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • คณะเกษตรศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 • มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
  • วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • วุฒิการศึกษาปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า
  • (หน้า 30)
 • ระดับปริญญาตรี
  • วุฒิการศึกษาปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า
  • (หน้า 40)
 • ระดับปริญญาโท
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • (หน้า 92)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 14)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์