รับตรง58 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (ภาคพิเศษ) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (ภาคพิเศษ) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • กลุ่มที่ 1 : 2 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2558
 • กลุ่มที่ 2 : 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ผู้สมัครกลุ่มที่ 1 ต้องมีคะแนนสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • กลุ่มที่ 1
  • คณิตศาสตร์ 25 คน
  • สถิติ 35 คน
  • คณิตศาสตร์การจัดการ 40 คน
  • วิทยาการประกันภัย 30 คน
 • กลุ่มที่ 2
  • คณิตศาสตร์ 25 คน
  • สถิติ 30 คน
  • คณิตศาสตร์การจัดการ 20 คน
  • วิทยาการประกันภัย 30 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์