รับตรง58 โควตา 20 จังหวัด คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง58 โควตา 20 จังหวัด คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ โครงการรับนักศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน 20 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 9 มกราคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
   • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
   • ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00 (7 หน่วยกิต)
   • 50 คน
  • การจัดการชุมชน
   • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
   • ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00 (7 หย่วยกิต)
   • 30 คน
  • การตลาด
   • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
   • เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
   • 60 คน
  • การจัดการโรงแรม
   • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
   • ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00 (7 หน่วยกิต)
   • 50 คน
  • การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
   • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
   • ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00 (7 หน่วยกิต)
   • 50 คน
  • การจัดการธุรกิจทั่วไป
   • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
   • ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 (12 หน่วยกิต)
   • 60 คน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
   • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
   • ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 2.50 (7 หน่วยกิต)
   • 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนของรัฐบาล ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ตอนบน รวม 20 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชัยนาท ชุมพร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง อุทัยธานี หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนของเอกชน ในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 350 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครงานผ่านอาจารย์แนะแนวการศึกษาของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์