รับตรง58 วิศวกรรมอุตสาหการ /การจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง58 วิศวกรรมอุตสาหการ /การจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบแรก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 ธันวาคม 2557 – 28 มกราคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 40 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 40 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์