TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง58 ทุนการศึกษา ประเภททุนสร้างโอกาส ม.วลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนสร้างโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาและประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 กันยายน 2557 – 8 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • อาเซียนศึกษา
  • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • รัฐศาสตร์
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • เศรษฐศาสตร์
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-ประมง
  • อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีชีวภาพ
  • อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  • วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์-ยาง-ไม้
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประเภทโควตา หรือประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว
 • เป็นผู้ที่ครอบครัวมีรายได้รวมต่ำกว่า 2 แสนบาทต่อปี หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในความอุปการะของบุคคลอื่น ซึ่งผู้มีอุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 2 แสนบาทต่อปี หรือผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิต่างๆ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • ประเภทโควตา 95 ทุน
  • จัดสรรให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • ประเภทรับตรง 102 คน
  • จัดสรรให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9