TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง58 โควตา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต แบบโควตา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 23 มกราคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เคยเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศที่จัดโดยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 40 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่งานธุรการ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4