รับตรง58 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 3 กุมภาพันธ์ 2558

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
  • ผลการเรียนเฉลี่ยมสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ TOEFL, IELTS, SAT, หรือ TU-GET

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3