TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง58 ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ในโครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • รอบที่ 1 : บัดนี้ – 19 มกราคม 2558
  • รอบที่ 2 : บัดนี้ – 23 มีนาคม 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

คุณสมบัติ

  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือแข่งขันหุ่นยนต์ตั้งแต่ระดับเขตขึ้นไป หรือมีผลงานอื่นๆที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นสมควร

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับตรง58 ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

เว็บไซต์

อื่นๆ