รับตรง58 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาคปกติ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง58 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ภาคปกติ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยวิธีรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (บางเขน)
  • เทคนิคการสัตวแพทย์ 30 คน
  • การพยาบาลสัตว์ 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 สายวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • ไม่เกิน 60 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านทางอีเมล์ของคณะ
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์