รับตรง58 ใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558

รับตรง58 ใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อการเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
   • ฟิสิกส์วิศวกรรมหลักสูตร 2 ภาษา-วิศวกรรมไมโครนาโนอิเล็กทรอนิกส์
   • ฟิสิกส์วิศวกรรมหลักสูตร 2 ภาษา-วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์-โครงการพิเศษ 2 ภาษา
   • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • วิทยาลัยนานาชาติ
   • การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
 • มจพ.ปราจีนบุรี
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรม-การจัดการผลิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม-การจัดการธุรกิจ
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร-เครื่องจักรกลและรูปอาหาร
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
   • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • มจพ.ระยอง
  • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • คณะบริหารธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบัญชี
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 6, 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์