รับตรง58 ความสามารถทางด้านกีฬา ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง58 ความสามารถทางด้านกีฬา ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 – 29 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาเขตหาดใหญ่ (หน้า 3)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • พยาบาลศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • ระบบสารสนเทศ
   • การตลาด
   • การเงิน
   • บริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การบัญชี
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
   • การจัดการ-ภาษาอังกฤษ
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะศิลปศาสตร์
   • ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ชุมชนศึกษา
   • ภาษาจีน
  • คณะนิติศาสตร์
   • นิติศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์
   • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • คณะเทคนิคการแพทย์
   • เทคนิคการแพทย์
 • วิทยาเขตปัตตานี (หน้า 6)
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลการศึกษา
   • สุขศึกษา
   • จิตวิทยา
   • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • การประถมศึกษา
   • ศิลปศึกษา
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • พลศึกษา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • เทคโนโลยียาง
   • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีผลิตพืช
   • เทคโนโลยีการประมง-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
   • เทคโนโลยีการประมง-อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • เคมี-ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์นิเทศ
   • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • ภูมิศาสตร์
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
   • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
   • เศรษฐกิจอาเซียน
   • การจัดการสารสนเทศ
   • ประวัติศาสตร์
   • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • พัฒนาสังคม
   • ภาษาและวรรณคดีไทย
   • ภาษาจีน
   • ภาษาเกาหลี
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
   • ปรัชญาและศาสนา
  • วิทยาลัยอิสลามศึกษา
   • อิสลามศึกษา
   • อิสลามศึกษา-นานาชาติ
   • กฎหมายอิสลาม
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • ทัศนศิลป์
   • ศิลปะประยุกต์
  • คณะวิทยาการสื่อสาร
   • นิเทศศาสตร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
  • คณะรัฐศาสตร์
   • การปกครอง
   • การปกครองท้องถิ่น
   • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   • นโยบายสาธารณะ
 • วิทยาเขตภูเก็ต (หน้า 12)
  • คณะวิเทศศึกษา
   • วิเทศธุรกิจ-จีน
   • จีนศึกษา
   • ไทยศึกษา
   • วิเทศธุรกิจ-เกาหลี
   • เกาหลีศึกษา
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การจัดการการบริการ
 • วิทยาลัยเขตสุราษฎร์ธานี (หน้า 13)
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • การจัดการงานวิศวกรรม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอาหาร
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
   • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • พัฒนาธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจและวิสาหกิจ
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
   • ภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
   • การบัญชี-สองภาษา
 • วิทยาเขตตรัง (หน้า 14)
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
   • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
   • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
   • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • การจัดการการท่องเที่ยว
   • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   • การจัดการธุรกิจและวิสาหกิจ
   • ศิลปะการแสดงและการจัดการ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และ/หรือผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีประวัติการแข่งขันทางด้านกีฬา
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 15)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: