รับตรง58 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 2558

รับตรง58 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 คณะดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะดนตรีและการแสดง
  • ดนตรี-ดนตรีไทย 30 คน
  • ดนตรี-ดนตรีสากล 60 คน
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และการกำกับลีลา 30 คน
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร 30 คน
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถทางดนตรี หรือนาฏศิลป์
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 150 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์