รับตรง58 จีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 จีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจีนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2557 – 30 มกราคม 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • จีนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่ าจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • IELTS Academic — 4.5 ขึ้นไป หรือ
  • TOEFL
   • Computer-based — 97 ขึ้นไป หรือ
   • Paper-based — 400 ขึ้นไป หรือ
   • Internet-based — 32 ขึ้นไป หรือ
  • TU-GET — 400 ขึ้นไป
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • ประมาณ 100 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์