รับตรง58 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558

รับตรง58 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 ธันวาคม 2557 – 20 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 13)
  • วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
   • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ระดับปริญญาตรี 4 – 5 ปี (หน้า 17)
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
   • มจพ.กรุงเทพฯ
    • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    • คณะวิศวกรรมศาสตร์
    • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
   • มจพ.ปราจีนบุรี
    • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   • มจพ.ระยอง
    • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
    • คณะบริหารธุรกิจ
  • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
   • มจพ.กรุงเทพฯ
    • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    • คณะวิศวกรรมศาสตร์
    • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
    • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • มจพ.ปราจีนบุรี
    • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
    • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   • มจพ.ระยอง
    • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
    • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    • คณะบริหารธุรกิจ
 • ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 – 3 ปี / เทียบโอน 2-3 ปี (หน้า 56)
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   • มจพ.กรุงเทพฯ
    • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    • คณะวิศวกรรมศาสตร์
    • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • มจพ.ปราจีนบุรี
    • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   • มจพ.ระยอง
    • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.
 • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)